В

а

ж

л

и

в

о

 
 

П О С Т А Н О В А від 14 квітня 1997 р. N 348 Київ Про затвердження Інструкції з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування, об'єднаннях громадян, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності, в засобах масової інформації

У К А З ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування

 

 

                                                                                                                      ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                                                                      Рішення міської ради

                                                                                                                      23 лютого 2017 року № 16/32

ПОЛОЖЕННЯ

про управління охорони здоров’я

Миколаївської міської ради

      1. Загальні положення

1.1. Управління охорони здоров’я Миколаївської міської ради (далі – управління) є виконавчим органом Миколаївської міської ради.

1.2. Управління підзвітне і підконтрольне міській раді, підпорядковане виконавчому комітету міської ради, міському голові та заступнику міського голови відповідно до розподілу обов’язків.

1.3. У своїй діяльності управління керується Конституцією України, законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, актами органів виконавчої влади, рішеннями міської ради, рішеннями виконавчого комітету міської ради, розпорядженнями міського голови, цим Положенням, іншими нормативними актами.

Рекомендації постійних комісій міської ради підлягають обов’язковому розгляду. Про результати розгляду і вжиті заходи повинно бути повідомлено комісіям у встановлений ними строк.

1.4. Управління є юридичною особою, укладає від свого імені угоди в межах чинного законодавства, може бути позивачем та відповідачем у судах. Управління має самостійний баланс, печатку із зображенням Державного Герба України, штампи, бланки із своїм найменуванням, розрахункові рахунки в установах банків та рахунки в органах Державної казначейської служби України.

1.5. Управління утримується за рахунок коштів міського бюджету, є головним розпорядником бюджетних коштів.

      2. Основні завдання

2.1. Основні завдання управління полягають в реалізації повноважень виконавчих органів Миколаївської міської ради в галузі охорони здоров’я з метою забезпечення доступності надання медичної допомоги населенню, запровадження здорового способу життя.

2.2. Управління, реалізуючи політику органів місцевого самоврядування в даній сфері, враховує дієву практику місцевого самоврядування в Україні та світі, розробляє новації та впроваджує передові методи управління.

2.3. Якість реалізації управлінням покладених завдань визначається показниками розвитку мережі та матеріально-технічної бази закладів охорони здоров’я, якості надання медичної допомоги населенню міста, іншими показниками, запровадженими для оцінювання органів управління та лікувальних закладів, станом виконання програм соціально-економічного розвитку, цільових програм в сфері охорони здоров’я.

      3. Повноваження управління

 3.1. Координує діяльність закладів охорони здоров’я та комунальних підприємств, які засновані на комунальній власності територіальної громади, що надають медичні послуги з питань надання лікувально-профілактичної допомоги, цивільного захисту та ліквідації надзвичайних ситуацій.

3.2. Забезпечує в межах наданих повноважень доступність та безоплатність медичного обслуговування в межах затвердженого бюджету.

3.3. Забезпечує медичним супроводом загальноміські заходи за участю закладів охорони здоров’я міста.

3.4. Забезпечує відповідно до діючого законодавства всіма видами медичного обслуговування, розвиток і вдосконалення мережі лікувальних закладів, які засновані на комунальній власності територіальної громади.

3.5. Визначає потребу та формує замовлення на кадри для закладів охорони здоров’я міста.

3.6. Координує роботу щодо підвищення кваліфікації кадрів закладів охорони здоров’я.

3.7. Забезпечує розгляд заяв, скарг, звернень громадян, підприємств установ, організацій, вживає заходи щодо усунення причин, що їх викликають.

3.8. Аналізує пропозиції щодо нормативів бюджетних асигнувань стосовно утримання закладів охорони здоров’я комунальної форми власності, соціального захисту працівників та надає їх для розгляду департаменту фінансів Миколаївської міської ради.

3.9. Аналізує забезпечення закладами охорони здоров’я міста пільгових категорій населення лікарськими засобами та виробами медичного призначення відповідно до законодавства.

3.10. Прогнозує розвиток мережі закладів охорони здоров’я для нормативного забезпечення населення медико-санітарною допомогою.

3.11. Аналізує стан сфери охорони здоров’я в місті, визначає тенденції і перспективи розвитку галузі, розробляє пропозиції, спрямовані на проведення реформи в галузі охорони здоров’я згідно із законодавчими та нормативними актами.

3.12. Розробляє пропозиції до програм соціально-економічного та культурного розвитку міста, цільових програм у сфері охорони здоров’я, організації виконання заходів, передбачених названими програмами.

3.13. Розглядає питання та вносить пропозиції щодо відзначення працівників охорони здоров’я державними нагородами, присвоєння почесних звань, запроваджує інші форми морального і матеріального стимулювання роботи медичних працівників та інших працівників охорони здоров’я.

3.14. Здійснює наглядові та контрольні заходи з виконання актів законодавства в галузі охорони здоров’я, державних стандартів, критеріїв та вимог, спрямованих на додержання нормативів професійної діяльності в галузі охорони здоров’я, стандартів медичного обслуговування, підвищення якості надання медичних послуг.

3.15. Інформує населення про показники захворюваності, у тому числі поширеність соціально значимих захворювань, небезпечних для оточуючих.

3.16. Веде статистичну звітність про стан розвитку галузі охорони здоров’я в місті.

3.17. Координує діяльність закладів охорони здоров’я міста щодо санітарно-освітньої роботи серед населення.

3.18. Сприяє роботі творчих спілок, асоціацій, інших громадських та неприбуткових організацій, які діють у сфері охорони здоров’я.

3.19. Координує роботу закладів охорони здоров’я міста по впровадженню інформаційних технологій в діяльності закладів охорони здоров’я. Забезпечує роботу Інтернет-сайта управління.

3.20. Скликає у встановленому порядку наради з питань, що входять до компетенції управління.

3.21. Організовує заходи з навчання, координації та контролю відповідно до завдань діяльності та функцій управління.

3.22. Одержує у встановленому законодавством порядку від інших виконавчих органів міської ради, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності (за погодженням з їх керівниками) інформацію, документи і матеріали, необхідні з питань, віднесених до відання органів місцевого самоврядування.

3.23. Бере участь у пленарних засіданнях сесій міської ради, засіданнях постійних комісій міської ради та виконавчого комітету міської ради, нарадах, комісіях, робочих групах, утворених міською радою, її виконавчими органами, міським головою.

3.24. Вносить в установленому порядку пропозиції щодо удосконалення роботи виконавчих органів Миколаївської міської ради.

3.25. Опрацьовує запити та звернення депутатів усіх рівнів, надає інформацію, висновки, пропозиції з порушених питань.

3.26. Здійснює інші повноваження, передбачені для виконавчого органу міської ради згідно із Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні“, іншими нормами чинного законодавства України.

        4. Структура управління

 4.1. Структуру управління, штатну чисельність та положення про структурні підрозділи затверджує міський голова.

4.2. Працівників управління призначає на посади та звільняє з посад начальник управління у порядку, визначеному законодавством.

4.3. Посадові обов’язки працівників управління визначаються посадовими інструкціями, які затверджуються начальником управління.

4.4. Посадові обов’язки начальника управління визначаються посадовою інструкцією, яка затверджується міським головою.

      5. Керівництво управління

 5.1. Управління очолює начальник (далі – начальник управління), який призначається на посаду і звільняється з посади міським головою у порядку, визначеному законодавством.

5.2. Начальник управління має заступника (заступників), який (які) призначається (призначаються) на посаду (посади) та звільняється (звільняються) з посади (посад) міським головою у порядку, передбаченому чинним законодавством.

5.3. Начальник управління:

5.3.1. Здійснює керівництво діяльністю управління, несе персональну відповідальність за своєчасне та якісне виконання покладених на управління завдань, а також за стан трудової, виконавської дисципліни, роботу з кадрами в управлінні.

5.3.2. Вирішує питання преміювання, службових відряджень, надання відпусток і матеріальної допомоги на оздоровлення та для вирішення соціально-побутових питань.

5.3.3. Планує роботу управління, вносить пропозиції щодо формування планів роботи виконавчого комітету Миколаївської міської ради.

5.3.4. Вживає заходів до удосконалення організації та підвищення ефективності роботи управління.

5.3.5. Організовує роботу з підвищення рівня професійної компетентності працівників управління.

5.3.6. Забезпечує дотримання працівниками управління правил внутрішнього трудового розпорядку та виконавської дисципліни.

5.3.7. Здійснює інші повноваження, передбачені законодавством, рішеннями міської ради, рішеннями виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови та цим Положенням.

      6. Заключні положення

 6.1. Працівники управління повинні сумлінно виконувати свої службові обов’язки, шанобливо ставитися до громадян, керівників і співробітників, дотримуватися високої культури спілкування, не допускати дій і вчинків, які можуть зашкодити інтересам служби чи негативно вплинути на репутацію міської ради, її виконавчих органів та працівників.

6.2. Працівники управління несуть відповідальність згідно з чинним законодавством. Матеріальна шкода, завдана незаконними діями чи бездіяльністю працівників управління при здійсненні ними своїх повноважень, відшкодовується у встановленому законодавством порядку.

6.3. Працівники управління мають право в разі виникнення конфліктної ситуації з керівником виконавчого органу Миколаївської міської ради звернутися з відповідною заявою до постійної комісії міської ради з питань прав людини, законності, гласності, антикорупційної політики, місцевого самоврядування, депутатської діяльності та етики.

6.4. Реорганізація та ліквідація управління здійснюється за рішенням міської ради відповідно до вимог чинного законодавства.

6.5. Зміни і доповнення до цього Положення вносяться в порядку, встановленому для його прийняття.

 ___________________________________________________

Завантажити документ (.doc)

bann comin

Меню

Гаряча лінія УОЗ Миколаєва

tel

8(0512) 37-32-28
Черговий по управлінню
охорони здоров'я

8(0512) 50-13-20
Консультації населенню
міста з питань медичної
допомоги надає черговий
лікар-консультант зміни
швидкої медичної допомоги

8(0512) 37-11-63
"Телефон довіри" та
"гаряча лінія" Управління
охорони здоров'я
м. Миколаєва щоденно
(понеділок-п'ятниця)
з 8:30 до 17:00

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Нове на сайті

JSN Decor template designed by JoomlaShine.com