В

а

ж

л

и

в

о

 
 

Роль «Клінік, дружніх до молоді» в збереженні здоров‘я підростаючого покоління.

                У спектрі людського щастя здоров'ю належить найвагоміше місце. Загальновизнано, що здоров'я й розвиток дітей визначаються безліччю факторів. Багато в чому залежить воно від спадковості, від середовища, в якому зростає та розвивається дитина, від морального й матеріального стану родини, мі­кроклімату в навчальному закладі та від контакту з однолітками. 

                 

01 klinika do molodi

Соціальна значущість здоров'я дітей, зокрема підліткового віку, зумовлена тим, що вони представляють найближчий репродуктивний, інтелектуальний, економічний, соціальний, політичний та культурний потенціал суспільства.

                Сьогоднішні підлітки - це діти, які народилися у складний час 90-х років і живуть у добу стрімкого поширення ВІЛ/СНІДу.  Як свідчить статистика, ситуація в Україні щодо епі­демії ВІЛ/СНІДу є найбільш загрозливою в Європі. Більшість ВІЛ- інфікованих - це молодь до 30 років, і з кожним роком реєструється все більше ви­падків ВІЛ-інфікування серед підлітків.   Підлітковий вік, а особливо період досягнення статевої зрілості, характеризується швидкими змінами в розвитку. Хоча сім'я продовжує мати велике значення для під­літків, вони поступово виявляють все більшу самостійність, стверджуючи себе як осо­бистості. Під час переходу від дитинства до дорослого віку підлітки експериментують, беручи на себе дорослі функції, взаємовідносини та обов'язки. Таке експериментуван­ня, зазвичай, пов'язане з підвищеним ризиком.

                Саме у ці роки формуються навички поведінки і звичок, пов'язаних зі здоров'ям. Долучаючись до життя дорос­лих, підлітки мають потребу у попередній інформації з таких життєво важливих питань, як психофізіологія організму людини, проблеми збереження і зміцнення здоров'я, а також поведінкова адаптація. Спеціаліс­ти, які знають особливості підліткового віку, мають спрямовувати свої зусилля і знання на попередження захворювань. Йдеться, насамперед, про інфекції, що передаються статевим шляхом, включаючи ВІЛ, висо­кий ризик вагітності у юнацькі роки, зловживання ал­коголем і тютюнопаління, нещасні випадки, травми, отруєння та  схильність до суїциду.

                Більшість проблем можуть бути вирішені, а ризики зменшені шляхом проведення комплексної політики різних секторів, в першу чергу шляхом тісної взаємодії служб охорони здоров'я, освіти, соціальних служб та батьків.

                За визначенням ВООЗ "підліток - це людина, яка вже не дитина, але ще не доросла". Саме тому підлітки потребують допомоги, яка за формою відрізняється від допомо­ги, що надається дітям та дорослим. Підлітки й молоді люди часто не вважають себе хворими, і в більшості випадків медична допомога їм необхідна не тільки через захворювання.

Тому необхідним є орієнтування як на лікування найтиповіших захворювань, так і на інші аспекти здоров'я, пов'язані з:

- адиктивною поведінкою - вживання алкоголю, наркотиків, тютюнопаління;

- статевою поведінкою - ранні сексуальні відносини, непланована вагітність, ран­нє материнство, інфекції, що передаються статевим шляхом, ВІЛ;

- поганим харчуванням;

- депресіями, схильністю до суїцидальних вчинків;

- нещасними випадками, травматизмом.

                     Варто враховувати, що молодь та підлітки взагалі нерідко соромляться заходити в поліклініки,  можуть соромитися ставити запитання щодо репродуктивного здоров'я, підліткової вагітності, ВІЛ/СНІДу, інфекцій, що пе­редаються статевим шляхом, тощо.

                Медична допомога підліткам повинна вирішувати ши­рокий спектр медико-соціальних проблем, особливо тих, що пов'язані з ризиковою поведінкою

                З 1997 року розпочато співробітництво Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) та уряду України по створенню медико-соціальних закладів для підлітків та молоді, які отримали назву "Клінік, дружніх до молоді".

У 2005-2006 роках створення  «Клінік, дружніх до молоді» було підтримано Мі­ністерством охорони здоров'я України.

                В Україні вже ство­рено та функціонує 104 КДМ у формі центрів, відділень або кабінетів.

                 В липні 2009 року на виконання наказів МОЗ України, спільних наказів МОЗ та Міністерства у справах сім ї, молоді та спорту, Міністерства освіти та науки України, згідно наказів Управління охорони здоров‘я  Миколаївської облдержадміністрації, та міського Управління охорони здоров‘я у складі  міської дитячої поліклініки  №4 за адресою : м. Миколаїв, вул. Чкалова, 93, було створено відділення медичної допомоги підліткам та молоді «Клініка, дружня до молоді».

02 klinika do molodi

                Відділення надає комплексну медичну, соціальну, психологічну та правову  допомогу підліткам та молоді з проблем збереження здоров‘я на основі «дружнього підходу», який рекомендовано Всесвітньою організацією охорони здоров‘я і Дитячим фондом ООН  ЮНІСЕФ.

                Основа діяльності «Клініки, дружньої до молоді» – надання допомоги підліткам та молоді через розуміння їх проблем, спільний пошук шляхів зміни поведінки, спрямованих на збереження здоров‘я. Тобто для підлітків та молоді користь від роботи КДМ полягає в тому, що  вони здобувають реальну можливість  самостійно одержати медичну, психологічну, соціальну, правову допомогу, інформацію про збереження здоров‘я, а отже, легше пройти період дорослішання.

               У діяльності КДМ переважає профілактична спрямованість; реалізуються принципи дружнього підходу - добровільності, добро­зичливості, доступності, довіри, конфіденційності, анонімності (на прохання відвідувача), безкоштовності та не осудливого ставлення до відвідувача.

               Загальною метою роботи КДМ є збереження соматичного та репродуктивного здоров'я, про­філактика ВІЛ/СНІДу та формування відповідальної поведінки серед підлітків та молоді щодо власного здоров'я.

               Основні  завдання в діяльності КДМ:

-   забезпечення комплексної соціальної, медичної, психологічної  та правової допомоги;

-  надання інформаційно-консультативних послуг з питань збереження здоров'я, особливо репродуктивного та профілактики ВІЛ;

     -  профілактика ризикової поведінки, особливо щодо інфекцій, які передаються статевим шляхом, включаючи ВІЛ-інфекцію, та непланованої вагітності;

     -  діагностика та лікування захворювань ре­продуктивної системи;

     - соціальний супровід , правова підтримка.

               Цільовою групою є підлітки віком від 14 до 18 років та молоді люди до 24 років. Це – учні, вихованці шкіл-інтернатів, студенти,  працююча і не працююча молодь до 24 років міста Миколаєва.

               Однак, основа цільової групи є діти підліткового віку - від 14 до 18 років.  Це пов'язано з психологічними особливостями цієї групи; з відсутністю у них навичок самостійного звернення  за допомогою; з матеріальною і психологічною залежністю від батьків; з відчуттям недовіри до дорослих, з відсутніс­тю відповідального ставлення до свого здоров'я.

               Клієнтами клініки, окрім під­літків та молоді, можуть бути їх батьки,  опікуни, а також спеціалісти закладів, які працюють з молоддю. В разі звернення батьків щодо питань фізичного та психічного здоров'я під­літка їм надається консуль­тативна допомога спеціаліс­тами КДМ.

               У відділенні «Клініка, дружня до молоді» міської дитячої поліклініки №4  ведуть прийом: лікар-гінеколог, лікар-педіатр, лікар-дерматовенеролог, лікар-уролог,  практичний психолог, юрист.  Всі вони пройшли спеціальну підготовку на семінарах-тренінгах по наданню медичної, соціальної та психологічної допомоги підліткам та молоді, організованих Дитячим Фондом ООН  ЮНІСЕФ та МОЗ України. Мають тематичне удосконалення з питань підліткової  медицини.

                Підготовлені спеціалісти (дерматовенеролог та психолог) по проведенню Добровільного консультування і тестування на ВІЛ.

                Працює КДМ  щоденно з 9.00 до 18.00, крім суботи та неділі. Можливий попередній запис на прийом до спеціаліста,  є телефон «Довіри» 24-80-21.

                Відділення   «Клініка, дружня до молоді» співпрацює на основі укладених угод з :

-Миколаївським міським центром соціальних служб для сім ї, дітей та молоді,

-Міським Управлінням освіти,

-Обласним центром профілактики та боротьби з ВІЛ/СНІДом,

-Центром планування сім ї миколаївської обласної лікарні,

-Обласним центром здоров‘я,

-Обласним шкірно-венерологічним диспансером.

                

               Діяльність КДМ в цілому здійснюється за наступними напрямками: консультатив­ний, профілактичний, лікувально-діагностичний, інформаційно- просвітницький, соціальний супровід та правова підтримка.

                Треба розуміти, що «Клініка, дружня до молоді» не є альтернативою і не повинна замінювати  для підлітків та молоді  служ­би, які вже працюють, наприклад, сімейні амбулаторії. Вони повинні доповнювати одне одного для досягнення єдиної мети – збереження здоров'я молодого покоління.

                Підлітки досить чутливі до нових ідей, вони прагнуть бути самостійними, дорослими. Підлітковий вік - бла­годатний вік для формування здорового способу життя, тому завдання дорослих - сприяти формуванню у підлітків відповідального ставлення до власного здоров'я. А в цьому питанні в нагоді може стати підготовлені до роботи з молоддю спеціалісти відділення «Клініка, дружня до молоді» міської дитячої поліклініки №4 м. Миколаєва. Наша адреса : м.Миколаїв, вул.Чкалова,93, тел. 24-80-21. Працюємо щодня, крім суботи та неділі з 9.00 до 18.00. Будемо раді Вас бачити та допомагати Вам!

                                            

                                               

Братченко Н.В. – завідуюча відділення «Клініка, дружня до молоді» дитячої поліклініки №4 м. Миколаєва.

bann comin

Меню

Гаряча лінія УОЗ Миколаєва

tel

8(0512) 37-32-28
Черговий по управлінню
охорони здоров'я

8(0512) 50-13-20
Консультації населенню
міста з питань медичної
допомоги надає черговий
лікар-консультант зміни
швидкої медичної допомоги

8(0512) 37-11-63
"Телефон довіри" та
"гаряча лінія" Управління
охорони здоров'я
м. Миколаєва щоденно
(понеділок-п'ятниця)
з 8:30 до 17:00

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Нове на сайті

JSN Decor template designed by JoomlaShine.com