В

а

ж

л

и

в

о

 
 

screen

Опыт консервативного лечения грыж межпозвонковых дисков карипаином

в амбулаторных условиях

«ЦПМСП №3»

      Карипаин - протеолитическое ферментное средство растительного происхождения, в состав которого входят три протеолитических фермента (папаин, химопапаин, протеиназа) и муколитический фермент лизоцим. Данные вещества положительно влияют на коллагеновые хрящевые ткани, из которых состоят межпозвонковые диски и соответственно на ткани грыжи. Под влиянием Карипаина, введенного методом электрофореза, грыжа постепенно уменьшается, становится мягкой, что приводит к освобождению сдавленного нервного корешка и сосудов, уменьшению болей, устранению онемения конечностей.

В фізіотерапевтичному  відділенні  КЗ ММР
« Центр первинної медико – санітарної допомоги №4»
впроваджена нова методика: Фонофарез «Ферменкол» гелю
при гіпертрофічних та келоїдних після операційних рубця,  спадкових процесах, контрактурах.

•    Фонофарез «Ферменкол» гелю при гіпертрофічних та келоїдних після операційних рубця,  спадкових процесах, контрактурах.Ферменкол – це ферментний комплекс з колагеназ  гідробіонтів (колагенолітичний препарат)

      Ферменкол забезпечує комплексну дію на всі компоненти рубцево-зміненої тканини.
      Гіпертрофічні рубці являються медичною і в більшості хірургічною проблемою. Але значна кількість хворих (за призначенням вузьких спеціалістів, в т.ч. і фізіотерапевтичних методів)  повертається для подальшого лікування в Центри первинної медико-санітарної допомоги.
      В даний час запропонована значна кількість методів  впливу на рубцево-змінені тканини, оцінювання ефективності різних способів лікування в більшості випадків ґрунтується на аналізі клінічних проявів.
      Фонофорез «Ферменкол» гелю застосовувався хворим з келоїдними післяопераційними рубцями, контрактурою Дюпюітрена,  спайковими процесами при хронічному аднекситі.

 
ПТК - первинний туберкульозний комплекс.

       Дорослі уникають цього захворювання - це дитяча хвороба - первинний туберкульозний комплекс (далі ПТК). Тільки інколи хворіють люди 18 - 25 років. ПТК дитяча хвороба і є одна з трьох клінічних форм первинного туберкульозу.
Ще дві таки:
      - туберкульозна інтоксикація у дітей і підлітків;
      - туберкульоз внутрішньо грудних лімфатичних вузлів.

Ознаки первинного туберкульозу:
    1. можливість спонтанного одужання; (коли поряд з дитиною здорові батьки),
    2. стан гіперсенсибілізації організму до збудника захворювання;
    3. недавній віраж туберкулінових реакцій;
    4. ураження лімфатичної системи (зокрема лімфатичних вузлів);
    5. схильність до лімфо генної і гематогенної дисемінації;

Магнитно – резонансна томографія – сучасний безпечний (без іонізуючих випромінювань) неінвазивний діагностичний метод, що забезпечує візуалізацію глибоко розташованих біологічних тканин, широко використовується у медичній практиці зокрема неврологами та нейрохірургами. МРТ забезпечує точне зображення всіх тканин організму, особливо м'яких тканин, хрящів, міжхребетних дисків, мозку. Структури з низьким змістом води (кістки, легені, кишківник) не піддаються томографії через низьку якість зображення.

Причины отравления грибами

В большинстве случаев отравления возникают из-за незнания или недостаточного опыта собирания грибов. Ядовитые грибы можно не только собрать по ошибке в лесу, но и купить на стихийном рынке, где продаваемая продукция не прошла необходимой проверки.

Головная боль представляет собой одну из самых распространённых жалоб, с которыми приходится сталкиваться в повседневной практике терапевтам и невропатологам. Хотя  нужно отметить, что подавляющее большинство головных болей обусловлено не неврологическими заболеваниями.

Методические рекомендации по лечению стабильной стенокардии составлены на основании рекомендаций ассоциации кардиологов Украины (2012 г.) и рекомендаций Европейского общества кардиологов по лечению ИБС

Завантажити

За повідомленням Міністерства охорони здоров’я направляємо інформацію, щодо зареєстрованих в Україні лікарських засобів (медичних імунобіологічних препаратів станом на 02.06.2016р.)  та перелік постачальників, які ввезли на територію України зазначені препарати та пройшли державний контроль якості за відповідністю імунобіологічних препаратів, що застосовуються в медичній практиці, вимогам державних і міжнародних стандартів (додаток 2), з метою забезпечення лікувального процесу необхідними імунобіологічними препаратами та здійснення державних закупівель.

         Також  надаються координати основних постачальників та дистриб’юторських  компаній України, які поставляють лікарські засоби (медичні імунобіологічні препарати) .

Завантажити

Анафилактический шок (АШ) – вид аллергической реакции немедленного типа, возникающей при повторном введении в организм аллергена, характеризующийся быстро развивающимися общими проявлениями: снижением АД, температуры тела, свертываемости крови, расстройством ЦНС, повышением проницаемости сосудов и спазмом гладкомышечных органов.
АШ может развиться при введении в организм любого лекарственного препарата. На частоту и время развития АШ влияет путь введения аллергена в организм. При парентеральном введении он наблюдается чаще и развивается в течение часа. Однако анафилактический шок может развиться позднее, спустя 1 –3 часа от момента контакта с аллергеном, по мере его всасывания. Частота случаев АШ увеличивается с возрастом. Это связывают с увеличением сенсибилизации по мере воздействия различных агентов. С возрастом он протекает тяжелее, так как компенсаторные возможности организма уменьшаются.

В городской больнице № 3 г.Николаева в проктологическом отделении внедрена в клиническую практику новая современная методика выполнения оперативных вмешательств с использованием «сварки» живых тканей.

Учитывая минимизацию риска развития кровотечения в послеоперационном периоде, короткие сроки выздоровления и абсолютную радикальность метода, можно с уверенностью утверждать,  что оперативное лечение с использование технологии сварки биологических тканей является серьезной альтернативой всем используемым сегодня методам хирургического лечения заболеваний аноректальной области и является практически «золотым стандартом» в мировой практике хирургического лечения этих заболеваний.

В  городской больнице №3 с момента ее основания функционирует одно из самых мощных отделений физиотерапии в городе. Оно оснащено современной аппаратурой в количестве 104 аппаратов. В отделении работает врач 1 категории Тимофейчук В.В., возглавляет отделение врач высшей категории Величко К.В., медицинские сестры, массажисты, инструкторы ЛФК аттестованные на 1 и высшую категорию.

В отделении выполняются все основные виды реабилитационной терапии. В течение 2015 года врачами отделения проводилось исследование эффективности использования мази «Хондроксид» в сочетании с физиотерапевтическими методами лечения больных посттравматическим остеоартрозом. Особое внимание было обращено на лечение пациентов, имеющих сопутствующую патологию (артериальная гипертония, узловой зоб, ИБС с нарушением ритма и т.д.), которым противопоказано применение  фонофореза и соответственно выполнялся магнитофорез  мази «Хондроксид».

Основной причиной развития посттравматического артроза являются травмы с нарушением конгруэнтности суставных поверхностей, ухудшение кровоснабжения различных структур суставов, длительная иммобилизация. Данная форма артроза очень часто возникает после внутрисуставных переломов со смещением. Лечение, осуществляемое травматологами, ортопедами, реабилитологами, включает в себя:

  • устранение (уменьшение) болевого синдрома;
  • восстановление функций;
  • предотвращение дальнейшего разрушения сустава.

Хирургическое лечение (эндопротезирование, остеотомия, остеосинтез) направлено на восстановление конфигурации и стабильности суставов. Комплексная терапия посттравматического остеоартроза включает в себя физиотерапевтические методы лечения, массаж, ЛФК. При интенсивном болевом восстановительном синдроме выполняют лечебные блокады, применяя при этом хондропротекторы, которые уменьшают боль в покое и при движении, заметно влияют на скорость ходьбы, снижают интенсивность и продолжительность утренней скованности, увеличение амплитуды движений в суставах, восстанавливают функциональную способность суставов.

Одним из представителей группы хондропротекторов является ходроксид, содержащий хондроитинсульфат – высокомолекулярный полисахарид группы гликанов, являющийся неотъемлемой частью аггрегановой молекулы хряща, и противовоспалительный препарат диметилсульфоксид, способствующий проникновению хондроитинсульфата через кожу.

Проведенное исследование позволило сделать выводы о повышении терапевтического эффекта при применении мази «Хондроксид» совместно с физиотерапевтическими методиками:

  • магнитофорез – на 5% при деформирующем остеоартрозе, на 2,7% - при посттравматическом остеоартрозе по сравнению с магнитотерапией;
  • магнитолазерофонофорез на 22,3% при деформирующем остеоартрозе, на 3,7% - при посттравматическом остеоартрозе по сравнению с ультразвуковой терапией без мази хондроксид в лечении деформирующего и постравматического остеоартроза.

Использование во врачебной практике этих методов лечения позволяет достичь быстрого наступления аналгетического и противовоспалительного эффекта, ведет к улучшению функционального состояния суставов и качества жизни пациента.

Величко, К.В., Тимофейчук В.В.

Г.Николаев, городская больница № 3, отделение физиотерапии

Ацетонемический синдром (АС) – комплекс симптомов, обусловленный повышенным содержанием в крови кетоновых тел: ацетона, ацетоуксусной и β-оксимасляной кислот – продуктов неполного окисления жирных кислот, которое происходит при некоторых сдвигах обмена веществ.

Меланома – это злокачественная опухоль из меланоцитов и клеток невусов. Меланоциты мигрируют из нейроэктодермы в раннем периоде эмбриологического развития в кожу, глаз, дыхательные пути и кишечник. Считается, что они могут образовывать в коже гнезда клеток с различным уровнем дифференцировки – невусы, которые клинически проявляются в виде родимых пятен. Меланома может развиваться из уже существующего невуса или на чистом участке кожи, а также, соответственно, в глазе, кишечнике, дыхательных путях.

Первым описал меланому в 1806 году французский врач Рене Лаэннек, более известный изобретением стетоскопа.

Серед біологічних факторів, які впливають на результати лабораторних досліджень можна виділити категорію тих, які слід враховувати, але змінити їх не в змозі. Це пов’язано з особливостями   популяції (расові, національні), а також генетична обумовленість. Друга група факторів-це довготривалий фізіологічний вплив (стать, вік, статура, образ життя, характер харчування).

Великий вплив мають фактори зовнішнього середовища (географічні, кліматичні, пора року,  особливості харчових продуктів).

 Вся наша жизнь связана с травмами, при которых происходит повреждение кожных покровов (ссадины, порезы и т.д.). Поэтому сегодня целесообразно познакомится с таким грозным заболеванием, как столбняк.

Столбняк – это одно из самых опасных инфекционных заболеваний, которое характеризуется быстрым клиническим течением с поражением нервной системы.

Анафилактический шок (АШ) – вид аллергической реакции немедленного типа, возникающей при повторном введении в организм аллергена, характеризующийся быстро развивающимися общими проявлениями: снижением АД, температуры тела, свертываемости крови, расстройством ЦНС, повышением проницаемости сосудов и спазмом гладкомышечных органов.
АШ может развиться при введении в организм любого лекарственного препарата. На частоту и время развития АШ влияет путь введения аллергена в организм. При парентеральном введении он наблюдается чаще и развивается в течение часа. Однако анафилактический шок может развиться позднее, спустя 1 –3 часа от момента контакта с аллергеном, по мере его всасывания. Частота случаев АШ увеличивается с возрастом. Это связывают с увеличением сенсибилизации по мере воздействия различных агентов. С возрастом он протекает тяжелее, так как компенсаторные возможности организма уменьшаются.
Доза аллергена в развитии шока значения не имеет. 

  Иммунитет это способ защиты   организма от живых тел и  веществ, несущих на    себе признаки генетически чужеродной информации
                                                                                                                                                                                                                                              Р.В.Петров

 Цитокины – язык иммунокомпетентных клеток.

При возникновении инфекции в организме человека развиваются иммунные реакции со сложными клеточными взаимодействиями. Регуляторами этих взаимодействия являются специальные белковые молекулы – цитокины. На сегодняшний момент изучено уже более 200 различных сигнальных молекул. Особенность их является то, что они сами не могут оказывать никакого воздействия на чужеродные антигены и служат исключительно для передачи информации от одной клетки другим. Без участия цитокинов невозможно развитие нормального иммунного ответа. Давайте рассмотрим в упрощенном варианте, на примере нескольких цитокинов, как иммунная система реагирует на внедрение вируса в организм человека.

  Пневмонія – запалення легеневої тканини інфекційного походження з переважним ураженням альвеол, з розвитком у них запальної ексудації, а також включенням у запальний процес інтерстиціальної тканини легені.  Для пневмонії характерне інфекційне запалення нижніх дихальних шляхів з обов’язковим ураженням альвеол, яке виявляють клінічно за респіраторною симптоматикою і загальною інфільтрацією раніше не уражених ділянок легеневої тканини, що виявляють при застосуванні променевих методів дослідження(рентгенографія).

bann comin

Гаряча лінія УОЗ Миколаєва

tel

8(0512) 37-32-28
Черговий по управлінню
охорони здоров'я

8(0512) 50-13-20
Консультації населенню
міста з питань медичної
допомоги надає черговий
лікар-консультант зміни
швидкої медичної допомоги

8(0512) 37-11-63
"Телефон довіри" та
"гаряча лінія" Управління
охорони здоров'я
м. Миколаєва щоденно
(понеділок-п'ятниця)
з 8:30 до 17:00

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Нове на сайті

JSN Decor template designed by JoomlaShine.com