В

а

ж

л

и

в

о

 
 

Додаток 1. 

ПЕРЕЛІК
лабораторних досліджень, що проводяться в Централізованій
багатопрофільній клініко-діагностичній лабораторії.

з/п

Досліджуваний

матеріал

Назва

дослідження

Нормативні

посилання

1 Сироватка крові Визначення загального білку по біуретовій реакції

Інструкція до набору «Liquick Cor-TOTAL PROTEIN»,

Cormay, Польща

2 Сироватка крові Визначення альбуміну по реакції з бромкрезоловим зеленим.

Інструкція до набору Альбумін БКЗ-1000,

«Реагент», м.Дніпро

3 Сироватка крові Визначення білкових фракцій методом електрофорезу на плівках із ацетату-целюлози   Інструкція до приладу для електрофорезу Forescan 001, Квертімед, м.Харків
4 Сироватка крові Визначення серомукоїдів турбидиметричним методом.

Інструкція до набору

«Набір реактивів для визначення сероглікоїдів»,

 «Реагент», м.Дніпро

5 Сироватка крові Визначення гаптоглобіну за реакцією з риванолом фотометричним методом Горячковський А.М. «Клінічна біохімія в лабораторній діагностиці» Довідковий посібник,-Одеса, 2005 р, стор .212
6 Сироватка крові

Визначення тимолової проби турбідиметричним методом 

 

Інструкція до набору

«Тимолова проба»,

«Реагент», м.Дніпро

7 Сироватка крові Визначення сечовини/азоту сечовини кольоровим ферментативним методом  Спектрофотометрія УРЕАЗА-САЛІЦИЛАТ 

Інструкція до набору

«UREA/BUN-UV»,

Cormay, Польща.

8 Сироватка крові, сеча

Визначення креатинину Кінетика-спектрофотометрія. Лужний пірат

Інструкція до набору «CREATININE»,

Cormay, Польща

9 Сироватка крові, сеча

Визначення сечової кислоти ензиматичним спектрофотометричним методом уріказа/пероксидаза

Інструкція до набору «URIC ACID»

BioSystems, Іспанія.

№ з/п Досліджуваний матеріал Назва дослідження Нормативні посилання
10 Сироватка крові Визначення церулоплазміну колориметричним методом Ревіна Колб, Камишніков «Довідник по клінічній хімії»,- «Бєларусь», Мінськ, 1982р. с.290
11 Сироватка крові Визначення молекул середньої маси  спектрофотометричним методом Горячковський А.М. «Клінічна біохімія в лабораторній діагностиці» Довідковий посібник,-Одеса, 2005р. стор.210
12 Сироватка крові Визначення натрію іонселективним методом

Інструкція до аналізатору електролітів  АЕК-01

Інструкція до аналізатору електролітів  SINO 005/3/2

13 Сироватка крові

Визначення калію

 іонселективним методом

Інструкція до аналізатору електролітів  АЕК-01

Інструкція до аналізатору

електролітів  SINO 005/3/2

14 Сироватка крові

Визначення кальцію

 о-крезоловим методом

Інструкція до набору Liquick Cor-CALCIUM, Cormay, Польща
15 Сироватка крові

Визначення кальцію іонізованого іонселективним методом

Інструкція до аналізатору електролітів  АЕК-01

Інструкція до аналізатору

електролітів  SINO 005/3/2

16 Сироватка крові

Визначення іонів хлору іонселективним методом

Інструкція до аналізатору електролітів  АЕК-01

Інструкція до аналізатору

електролітів  SINO 005/3/2

17 Сироватка крові Визначення фосфору по відновленню фосфорно-молібденової кислоти

Інструкція до набору

Liquick Cor-PHOSPHORUS, Cormay, Польща

18 Сироватка крові

Визначення вмісту заліза, залізозв`язуючої здатності за реакцією з феррозином

Iнструкція до  набору «IRON-FERROZINE»

BioSystems, Іспанія.

Інструкція до набору для визначення заліза та загальної залізозв’язуючої здатності (ЗЗЗЗ) сироватки крові ТОВ НПФ «Філісіт-Діагностика»

19 Сироватка крові Визначення магнію з ксилідилом голубим

Інструкція до набору

Liquick Cor-MG,

Cormay, Польща

20 Сироватка крові Визначення аспартатамінотрансферази (AST/GOT) кінетичним методом –спектрофотометрія IFCC

Інструкція до набору

«ASPARTATE AMINOTRANSFERASЕ (AST/GOT)» BioSystems, Іспанія.

21 Сироватка крові Визначення аланінамінотрансферази(ALT/GPT) кінетичним методом –спектрофотометрія IFCC

Інструкція до набору

«ALANINE AMINOTRANSFERASE (ALT/GРT)»  BioSystems, Іспанія.

22 Сироватка крові Визначення лужної фосфатази (ALP) –кінетичним методом – спектрофотометрія  :2-аміно- 2-метил- 1-пропановий буфер

Інструкція до набору

«ALKALINE PHOSPHATASE

(ALP) – AMP» BioSystems, Іспанія.

№ з/п Досліджуваний матеріал Назва дослідження Нормативні посилання
23 Сироватка крові, сеча

Визначення а-амілази колориметричним амілоклас-тичним методом за Каравеєм.

Горячковський А.М. «Клінічна біохімія в лабораторній діагностиці» Довідковий посібник,-Одеса, 2005р. стор.292

24 Сироватка крові, сеча Визначення  а-Амілази кінетичним методом – з CNPG3

Інструкція до набору «a-Амілаза – кін».

«СпайнЛаб», Харків

25 Сироватка крові Визначення креатинкінази (СК). Кінетичний метод – спектрофотометрія  IFCC

Інструкція до набору «CREATINE KINASE (CK)»

 BioSystems, Іспанія.

26 Сироватка крові Визначення креатинкінази- МВ (СК-МВ) імуноінгібіруванням Інструкція до набору «CREATINE KINASE-MB»  (CK-MB), BioSystems, Іспанія.
27 Сироватка крові Визначення лактатдегідрогінази (LD/LDH) кінетичним методом – спектрофотометрія   ПІРУВАТ IFCC

Інструкція до набору

«LACTATE DEHYDROGENASE» (LDH) BioSystems, Іспанія.

28 Сироватка крові Визначення гамма-глутамілтрансферази (γ -GT) кінетичним методом – спектрофотометрія  IFCC 

Інструкція до набору GAMMA-«GLUTAMYLTRANSFERASE»  (γ -GT)

BioSystems, Іспанія.

29 Сироватка крові Визначення холінестерази (СНЕ) кінетичним методом – спектро-фотометрія  з бутірілтіохоліном

Інструкція до набору «CHOLINESTERASE» (CHE) BioSystems, Іспанія.

30 Сироватка крові, плазма Кількісне визначення тропоніну -І за допомогою тест-смужки з використанням FIA-8000, Getein Biotech, Китай

Інструкція до набору «Troponin І»

Getein Biotech, Китай

31 Плазма крові Кількісне визначення  Д-димеру за допомогою тест-смужки з використанням FIA-8000, Getein Biotech, Китай

Інструкція до набору «D-dimer»

 Getein Biotech, Китай.

32 Сироватка крові Визначення загального та прямого білірубіну у сироватці крові за діазореакцією у присутності акселератора. Метод Ієндрашика, Клеггорна і Грофа Інструкція до набору реактивів для визначення вмісту загального та білірубіну та його фракцій діазометодом , «Реагент», м.Дніпро BILIRUBIN(TOTAL AND DIRECT) BioSystems, Іспанія
33 Сироватка крові Визначення холестерину ферментативним методом Спектрофотометрія: холестерол-оксидаза/ пероксидаза

Інструкція до набору

«Холестерин-моно»

«Реагент», м.Дніпро

34 Сироватка крові Визначення альфа-холестерину з осаджувачем ферментативним методом

Інструкція до набору «Альфа-холестерин» «Реагент», м.Дніпро

Інструкція до набору

«Холестерин-моно» «Реагент», м.Дніпро

№ з/п Досліджуваний матеріал Назва дослідження Нормативні посилання
35 Сироватка крові Визначення LDL-холестерину з осаджувачем ферментативним методом

Інструкція до набору «CHOLESTSROL  LDL»  BioSystems, Іспанія.

Інструкція до набору

«Холестерин-моно», «Реагент», м.Дніпро

36 Сироватка крові Визначення тригілцеридів ферментативним методом – спектрофотометрія гліцерофосфат-оксидаза/ пероксидаза

Інструкція до набору

«Тригліцериди-моно»,

«Реагент», м.Дніпро

37 Сироватка крові Визначення b-лiпопротеiдів турбидиметричним методом за Бурштейном, Самай Горячковський А.М. «Клінічна біохімія в лабораторній діагностиці» Довідковий посібник,-Одеса, 2005р. стор.368
38 Сироватка крові Визначення глюкози ферментативним методом – спектрофотометрія глюкозооксидаза/ пероксидаза

Інструкція до набору

«GLUCOSE»  BioSystems, Іспанія.

39 Плазма крові Вимірювання концентрації фібриногену за Клаусом

Наказ МОЗ України N 417 від 05.11.2002 «Про затвердження методик виконання вимірювань медико-біологичних показників».

Інструкція до набору Фібриноген (FIB) STEELLEX , Китай

40 Плазма крові Вимірювання концентрації фібриногену ваговим методом Наказ МОЗ України N 417 від 05.11.2002 «Про затвердження методик виконання вимірювань медико-біологичних показників».
41 Плазма крові Вимірювання агрегації тромбоцитів методом світлорозсіювання Інструкція до аналізатору агрегації тромбоцитів АР 2110.
42 Плазма крові Визначення активності протромбінового комплексу (протромбіновий час, МНВ)

Наказ МОЗ України N 417 від 05.11.2002 «Про затвердження методик виконання вимірювань медико-біологичних показників».

Інструкція до набору Протром-бiновий час (РТ) STEELLEX, Китай

43 Плазма крові Вимірювання часу зсідання плазми крові в тесті активований частковий тромбопластиновий час

Наказ МОЗ України N 417 від 05.11.2002 «Про затвердження методик виконання вимірювань медико-біологичних показників».

Інструкція до набору «АЧТЧ» STEELLEX, Китай

44 Плазма крові

Вимірювання часу зсідання плазми крові в тесті тромбіновий час

Наказ МОЗ України N 417 від 05.11.2002 «Про затвердження методик виконання вимірювань медико-біологичних показників».

 Інструкція до набору «Тромбіновий час ТВ» STEELLEX, Китай

№ з/п Досліджуваний матеріал Назва дослідження Нормативні посилання
45 Сироватка крові, плазма Кількісне визначення цистатину-С за допомогою тест-смужки з використанням FIA-8000, Getein Biotech, Китай

Інструкція до набору «CysC»

Getein Biotech, Китай

46 Сироватка крові Визначення вільного естріолу методом імуноферментного аналізу

Інструкція до набору

«FREE ESTRIOL ELISA» DRG, Німеччина.

47 Сироватка крові Визначення тиреотропіну методом кiлькiсного iмуноферментного аналiзу

Інструкція до набору «ТТГ- Бест»

«Бест Діагностик» Україна

48 Сироватка крові Визначення простат-специфіч-ного антигену методом кiлькiс-ного iмуно-ферментного аналiзу

Інструкція до набору

«ПСА-Бест»,

«Бест Діагностик», Україна

49 Сироватка крові Визначення циркулюючих імунних комплексів реакціей преципітації з розчином поліетиленгліколя

 Ю.А.Гриневич, Л.Я.Каменец

«Основы клинической иммунологии опухолей»,

-Киев, 1986, стр.56.

50 Сироватка крові Визначення ревматоїдного фактору капельною латекс-глобуліновою пробою

Інструкція до набору «RHEUMATOID FACTORS

(RF) – SLIDE», BioSystems, Іспанія.

51 Сироватка крові Визначення антистрептолізину–О слайд- латекс аглютинацією

Інструкція до набору «Антистрептолізин-О (ASO) –

SLIDE» BioSystems,Іспанія.

52 Сироватка крові

Визначення С-реактивного білку  СРБ-латекс-тест

Інструкція до набору

«C-reactive protein (CRP) – SLIDE» BioSystems, Іспанія.

53 Сироватка крові Визначення С- реактивного білку    турбідиметричним методом Інструкція до набору «C- reactive protein»  BioSystems, Іспанія.
54 Сироватка крові Визначення загального імуно-глобуліну Е (ІФА загальний IgE)

Наказ МОЗ України № 422 від 19.11.2002р. «Про подальший розвиток клінічної імунології на Україні»

Інструкція до набору «IgE-Бест», «Бест Діагностик», Україна.

55 Сироватка крові Визначення імуноглобулінів IgG турбідиметричним методом 

Наказ МОЗ України № 422 від 19.11.2002р. «Про подальший розвиток клінічної імунології на Україні»

Інструкція до набору «IgG»,  BioSystems, Іспанія.

56 Сироватка крові

Визначення імуноглобулінів IgA турбідиметричним методом 

Наказ МОЗ України № 422 від 19.11.2002р. «Про подальший розвиток клінічної імунології на Україні»

Інструкція до набору «IgА»,  BioSystems, Іспанія.

57 Сироватка крові Визначення імуноглобулінів IgМ турбідиметричним методом 

Наказ МОЗ України № 422 від 19.11.2002р. «Про подальший розвиток клінічної імунології на Україні»

Інструкція до набору «IgМ»,  BioSystems, Іспанія.

№ з/п Досліджуваний матеріал Назва дослідження Нормативні посилання
58 Суцільна кров

Виявлення субпопуляций Т- і В- лімфоцитів «Анти-СД3»

                    «Анти-СД4»

                    «Анти-СД8»

                    «Анти-СД16»

                    «Анти-СД22»

Наказ МОЗ України № 422 від 19.11.2002р. «Про подальший розвиток клінічної імунології на Україні»

Інструкція з використання діагностикумів ерітроциарних для виявлення субпопуляцій Т- і В- лімфоцитів ТОВ НВЛ Гранум,Україна.

59 Суцільна кров Визначення поглинальної активності лейкоцитів в тесті з суспензією часток латексу

Наказ МОЗ України № 422 від 19.11.2002р. «Про подальший розвиток клінічної імунології на Україні»

"Методичнi рекомендацiї ускореної первинної оцінки iмунологiчного статусу людини”, м.Одеса, 1990 р.

60 Сироватка крові

Визначення антитіл класу G до правцевого токсину Tetanus IgG імуноферментним методом

Наказ МОЗ України від 04.07.2006 № 441 «Про затвердження методічних вказівок „Організація і проведення імунологічного моніторінгу за інфекціями, які кон-тролюються засобами специфічної профілактики (дифтерія, правець, кашлюк та кір)».

Інструкція до набору „Імунофер-ментний набір для визначення специфічних (IgG) антитіл Tetanus IgG” DRG Німеччина

61 Сироватка крові

Виявлення поверхневого

антигену вiрусу гепатиту В методом iмуноферментного аналiзу

Наказ МОЗ України № 422 від 19.11.2002р. «Про подальший розвиток клінічної імунології на Україні»

Інструкція до тест-системи „ДІА НВV” ДіаПрофМед, м.Київ

62 Сироватка крові

Виявлення антитіл класу  G до е-антигену вірусу гепатиту В методом iмуноферментного аналiзу

Наказ МОЗ України № 422 від 19.11.2002р. «Про подальший розвиток клінічної імунології на Україні»

Інструкція до тест-системи „ HBe-IgG-MБA” ,

«МедБіоАльянс» , м.Київ

63 Сироватка крові

Виявлення е-антигену вірусу  гепатиту В методом iмуноферментного аналiзу

Наказ МОЗ України № 422 від 19.11.2002р. «Про подальший розвиток клінічної імунології на Україні»

Інструкція до тест-системи  „НВе-антиген-МБА ” ,

«МедБіоАльянс» , м.Київ

№ з/п Досліджуваний матеріал Назва дослідження Нормативні посилання
64 Сироватка крові

Виявлення антитiл Ig M та Ig G до коркового антигену вiрусу гепатиту В методом iмуноферментного аналiзу

Наказ МОЗ України № 422 від 19.11.2002р. «Про подальший розвиток клінічної імунології на Україні»

 Інструкція до тест-системи „ АНТИ- НВcore-МБА ” «МедБіоАльянс» , м.Київ

65 Сироватка крові

Виявлення антитіл IgG до білків вірусу гепатиту С методом iмуноферментного аналiзу

Наказ МОЗ України № 422 від 19.11.2002р. «Про подальший розвиток клінічної імунології на Україні»

Інструкція до тест-системи „ ВГС IgG-MБA ”,«МедБіоАльянс» , м.Київ

66 Сироватка крові

Виявлення антитіл класу IgМ до  вірусу гепатиту С методом iмуноферментного аналiзу

Наказ МОЗ України № 422 від 19.11.2002р. «Про подальший розвиток клінічної імунології на Україні»

Інструкція до тест-системи „ВГС- IgM-МБА” ,

«МедБіоАльянс» , м.Київ

67 Сироватка крові

Виявлення антитiл класу IgM до вiрусу гепатиту А методом iмуноферментного аналiзу

Наказ МОЗ України № 422 від 19.11.2002р. «Про подальший розвиток клінічної імунології на Україні»

Інструкція до тест-системи „ВГА- IgM-МБА”

«МедБіоАльянс» , м.Київ

68 Сироватка крові

Виявлення антитiл класу IgM до core-антигену вiрусу гепатиту В методом iмуноферментного аналiзу

Наказ МОЗ України № 422 від 19.11.2002р. «Про подальший розвиток клінічної імунології на Україні»

Інструкція до тест-системи „НВcore-IgM-МБА”

«МедБіоАльянс» , м.Київ

69 Суцільна кров Визначення газів крові

Інструкція до аналізатору EasyBloodGas.

70 Сироватка крові Виявлення антитіл класу IgG до вірусу кору методом iмуноферментного аналiзу

Наказ МОЗ України від 04.07.2006 № 441 «Про затвердження методічних вказівок „Організація і проведення імунологічного моніторінгу за інфекціями, які кон-тролюються засобами специфічної профілактики (дифтерія, правець, кашлюк та кір)».

Інструкція до тест-системи „Кір- IgG -МБА”

«МедБіоАльянс» , м.Київ

№ з/п Досліджуваний матеріал Назва дослідження Нормативні посилання
71 Сироватка крові Виявлення антитіл класу IgМ до вірусу кору методом iмуноферментного аналiзу

Наказ МОЗ України від 04.07.2006 № 441 «Про затвердження методічних вказівок „Організація і проведення імунологічного моніторінгу за інфекціями, які кон-тролюються засобами специфічної профілактики (дифтерія, правець, кашлюк та кір)».

Інструкція до тест-системи „Кір- IgМ -МБА”

«МедБіоАльянс» , м.Київ

72 Сироватка крові Виявлення антитіл класу IgМ до капсидного антигену вірусу Епштейна-Барр методом iмуноферментного аналiзу

Наказ МОЗ України № 422 від 19.11.2002р. «Про подальший розвиток клінічної імунології на Україні»

Інструкція до тест-системи „ВЕБ-VCA- IgМ -МБА”

«МедБіоАльянс» , м.Київ

73 Сироватка крові Виявлення антитіл класу IgG до капсидного антигену вірусу Епштейна-Барр методом iмуноферментного аналiзу

Наказ МОЗ України № 422 від 19.11.2002р. «Про подальший розвиток клінічної імунології на Україні»

Інструкція до тест-системи „ВЕБ-VCA- IgG -МБА”

«МедБіоАльянс» , м.Київ

74 Сироватка крові Виявлення антитіл класу IgG до ядерного антигену вірусу Епштейна-Барр методом iмуноферментного аналiзу

Наказ МОЗ України № 422 від 19.11.2002р. «Про подальший розвиток клінічної імунології на Україні»

Інструкція до тест-системи „ВЕБ-NA- IgG -МБА”

«МедБіоАльянс» , м.Київ

75 Сироватка крові Виявлення антитіл класу IgG до цитомегаловірусу, токсоплазмозу, вірусу краснухи та герпесу1/2 типів імунохроматографічним методом

Наказ МОЗ України № 422 від 19.11.2002р. «Про подальший розвиток клінічної імунології на Україні»

Інструкція до тест-системи «TORCH-IgG-тест-МБА»

«МедБіоАльянс» , м.Київ

76 Сироватка крові Виявлення антитіл класу IgМ до цитомегаловірусу, токсоплазмозу, вірусу краснухи та герпесу1/2 типів імунохроматографічним методом

Наказ МОЗ України № 422 від 19.11.2002р. «Про подальший розвиток клінічної імунології на Україні»

Інструкція до тест-системи «TORCH-IgМ-тест-МБА»

«МедБіоАльянс» , м.Київ

77 Суцільна кров Кількісне визначення  глікозильованого гемоглобіну за допомогою тест-смужки з використанням FIA-8000, Getein Biotech, Китай

Інструкція до набору «HbA1c»

Getein Biotech, Китай

78 Сироватка крові, плазма Кількісне визначення  прокальцитоніну за допомогою тест-смужки з використанням FIA-8000, Getein Biotech, Китай

Інструкція до набору «РСТ»

Getein Biotech, Китай

bann comin

Меню

JSN Decor template designed by JoomlaShine.com